OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dla klientów i kontrahentów
1. Administratorem Państwa danych jest firma MAGNUS NIP PL7390502580, kontakt e-mail:colours-collection.com
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: wykonywania umów sprzedaży naszych towarów lub usług, weryfikacji wiarygodności płatniczej, ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług
3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane na podstawie
a) art. 6 ust. 1 lit. B RODO, tzn: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
b) art. 6 ust. 1 lit. C RODO tzn: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, są to np. przepisy prawa, które wymagają od nas przetwarzania dla celów podatkowych i rachunkowych,
c) art. 6 ust. 1 lit. F RODO tzn: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez osobę trzecią, jest to np: egzekwowanie należności, marketing naszych produktów lub usług.
4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom oraz stronom trzecim, aby realizować cele wymienione w pkt. 3 w zakresie, w jakim są one niezbędne do wykonania zadań zleconych przez Administratora danych, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub jeżeli Administrator posiada inną podstawę prawną. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane: uprawnionym organom oraz biurom informacji gospodarczej, jak również - w razie potrzeby - instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności; dostawcom usług kurierskich lub pocztowych; firmom transportowym lub spedytorskim; dostawcom systemów informatycznych i usług IT; podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Państwem umowy w tym usługi prawne; bankom w zakresie realizacji płatności; zewnętrznej księgowości; innym osobom w ramach Państwa organizacji.
5. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu do którego były podane Państwa dane. W szczególności będą one przetwarzane przez okres ważności oferty lub trwania umowy, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy, a w przypadku wyrażenia zgody - do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i rachunkowego.
7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do własnych danych osobowych (informację o danych, kopie danych); sprostowania danych, usunięcia danych (w przypadku bezpodstawnego przetwarzania); ograniczenia przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych - stosownie do złożonego wniosku); przeniesienia danych do innego Administratora danych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit.f RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w szczególności na potrzeby marketingu naszych produktów lub usług.
8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne w przypadku marketingu naszych produktów lub usług. Podanie danych osobowych w przypadku zawarcia umowy sprzedaży naszych produktów lub usług jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży, wydania towaru/ usługi lub faktury.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu

Ochrona danych osobowych

Projekt P&D Projektowanie stron www